Tổng quan về Paid, Owned, Earned media: Phân biệt, ví dụ thực tế