Dịch vụ xác minh Google Maps, tăng X10 khả năng chuyển đổi