Chuyển mô tả nội dung xuống dưới phần sản phẩm WordPress