Chiến lược giá hớt váng: Ưu, nhược điểm và chiến lược triển khai