Các loại khách hàng và phân loại khách hàng trong Marketing