C2C là gì? Ứng dụng của mô hình C2C trong năm 2023