Mục đích của chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm bảo vệ thông tin của khách hàng và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng và người dùng bằng cách tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về bảo mật.

Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin được thu thập, lưu trữ và xử lý bởi chúng tôi. Điều này bao gồm cả thông tin của khách hàng và người dùng của chúng tôi, cũng như thông tin nội bộ của chúng tôi.

Thu thập thông tin

chúng tôichỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng và người dùng. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin ngoài phạm vi cần thiết hoặc không liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm mã hóa dữ liệu và giám sát hệ thống liên tục. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về bảo mật của ngành công nghiệp.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng và người dùng với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc người dùng. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin trong trường hợp pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Xóa thông tin

Chúng tôi cam kết xóa thông tin của khách hàng và người dùng khi không còn cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc khi khách hàng hoặc người dùng yêu cầu.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết cập nhật chính sách bảo mật để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn mới nhất về bảo mật. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng và người dùng về những thay đổi quan trọng trong chính sách bảo mật này.

Trách nhiệm của khách hàng và người dùng

Khách hàng và người dùng cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về bảo mật của chúng tôi và không được sử dụng thông tin của chúng tôi một cách sai trái hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ thông tin.

Trách nhiệm của chúng tôi

chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về bảo mật và sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo vệ thông tin của khách hàng và người dùng. Trong trường hợp xảy ra vi phạm, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cải thiện và thông báo cho khách hàng và người dùng về việc xử lý sự cố.

Liên hệ

Nếu khách hàng hoặc người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này sẽ được thực hiện và tuân thủ bởi tất cả các bộ phận của chúng tôi. Nó là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin của khách hàng và người dùng của chúng tôi.